januari 1936

 

 

Aflevering 102

Vreeselijke aanblik
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8-1-1936
Leeuwarden. Maandagavond om kwart over zeven is er op de spooroverweg op de Harlingerstraatweg bij de Leeuwarder halte een ernstig ongeval gebeurd. De auto B-16886, komende uit de richting Marssum is tegen de gesloten afsluitboom gereden , juist toen de lokaaltrein uit Stiens naderde. Zij werd door de locomotief gegrepen en totaal vernield. Alle zeven inzittenden, twee mannen, twee vrouwen en drie kinderen, werden min of meer ernstig gewond.

Reacties: 0
Vrijgezellen zijn er gloeiend bij.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 29-1-1936
Vaderlandse fiscus wil vrijgezellen belasten

Reacties: 0
Roorda en Postuma declameerden van Beversluis en Jef Last
Bron: Bergumer Courant 28-1-1936
Giekerk, 25 Jan. De communisten hielden een goed bezochte vergadering bij Visser in Giekerk. De heer G. Roorda van Tijnje sprak over de oorlog van 1914-1915. Hij zei , dat menschen als Mussolini, Hitler en de O.W.ers als oorlogsfabrikanten deze voordeelige zaken weer aanwakkerden, doch dat de werkers der wereld er een eind aan moesten maken en zoo het werk van Lenin-Luxemburg-Liebknecht voortzetten. Hij riep de arbeiders op, het voorbeeld van Duitschland voor oogen te houden, (lees verder)
Reacties: 0
Barmhartige kogel wegens hondentrouw
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8-1-1936
Boelenslaan- In december j.l. overleed alhier op 85-jarige leeftijd de heer B. Bijma die reeds vele jaren een hond in eigendom had. Het dier was ontroostbaar; het weigerde voedsel tot zich te nemen en vond tenslotte het graf van zijn baas, waar het in de grond ging woelen en wroeten. Tevergeefs probeerde men de hond daar vandaan te halen. De politie maakte een eind aan het lijden en gaf den barmhartigen kogel.
Reacties: 0
Clubmatch van de Kinologen club Friesland
Bron: Fen Fryske Groun
Donderdag 2e Kerstdag had in Concertzalen Schaaf de clubmatch plaats van de Kinologen club Friesland. Ruim 70 honden namen aan de match deel. Onder de vele fraaie exemplaren bevond zich ook Hilda, Russische windhond van de heer Rodenhuis, waarvan wij hieronder een foto geven.

Reacties: 0
Lastige woonwagenbewoners
Bron: Nieuwsblad van Friesland 10-1-1936
Irnsum, 9 januari. Hedenmorgen trachtten einige woonwagenbewooners hier de boel op stelten te zetten. Zij wenschten te venten en toen de veldwachter hun meedeelde, dat hij onbevoegd was om daartoe vergunning te verleenen, gingen zij brutaal hun gang. Mannen met honden en apen en vrouwen die kleine tot medelijden opwekkende kinderen in doeken meetorsten, trokken het dorp in. Natuurlijk werden zij dadelijk bekeurd, waarover zij hun misnoegen in dikke woorden uitten. Toen ze merkten dat niemand hun strijd- en klaagliederen voor ernst nam, werd weer ingespannen en droop de bende af
Reacties: 0
Emmer vol honig
Bron: Nieuwsblad van Friesland 24-1-1936
Baard- Een dezer dagen was men bij den veehouder S. Wassenaar bezig een boom door te zagen, toen men tijdens de arbeid een eigenaardig gezoem en gegons hoorde, dat bij nadere beschouwing afkomstig bleek te zijn van een zwerm bijen, welke zich in de holte van den boom genesteld had. Groot was echter de verrassing, toen men tot de ontdekking kwam dat door de nijvere beestjes meer dan een emmer vol honig was bijeen gebracht.
Reacties: 0
Lessen in droogtrainen
Bron: Noordelijk Sportblad 't Groentje 7 januari 1936
Lessen in het droogtrainen voor het aanleren der Noorse stijl schaatsenrijden (advertentie)

Reacties: 0
Geen verwende meisjes
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22-1-1936
Ik, sprak een man zelfbewust tot zijn vrienden, zal mij geen kat in de zak kopen! Een man behoort goed uit de ogen te kijken, voordat hij de vraag stelt, waarop gewoonlijk ja wordt gezegd! En daarom zeg ik, dat alleen dat meisje mijn vrouw zal worden, dat in haar leven nooit verwend is geworden.
Een der vrienden was al heel vlug klaar met zijn antwoord en zei: dat zal allicht waar zijn, anders neemt ze je niet!
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 27-01-1936

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Italiaanse trein voor de Nederlandse Spoorwegen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 29-1-1936
De NS nemen momenteel proeven met de Fiat-Littorina, een spoorwegrijtuig, gedreven door Dieselmotoren, waarvan er vele in Italie dienst doen. Hieronder een foto van het demonstratierijtuig. De totale lengte is ruim 23 Meter en de breedte 2.6 M. Het ledige gewicht bedraagt 23.000 K.G.; de
wagen biedt plaats voor 80 personen.

Reacties: 0
Bezoek prinses Juliana voor opening nieuwe MTS te Leeuwarden
Bron: Fen Fryske Groun
Te 12.46 arriveerde H.K.H. Prinses Juliana aan het station te Leeuwarden waar zij verwelkomd werd door den Commissaris der Koningin Baron van Harinxma thoe Slooten. De prinses begeeft zich naar de gereedstaande auto.

Reacties: 0
Pittige kunst van Piet van der Hem te zien in het Princessehof te Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland 10-1-1936
Piet van der Hem, geboren in Wirdum op 9 september 1885, zal den bekenden teekenleraar Bubberman, van wie hij les kreeg op de Leeuwarder RHBS, zijn leven lang dankbaar blijven voor hoe hij hem toen gesteund heeft zijne roeping te volgen. Als portrettist maakte Van der Hem in Den Haag portretten van de Koninklijke familie en van vele vooraanstaande personen. Hiernaast legt hij zich toe op het maken van teekeningen op het gebied der politieke satire, eerst voor de Groene Amsterdammer , later voor de Haagsche Post en tegenwoordig voor verschillende provinciale dag- en weekbladen. Op de foto is te zien hoe Piet van der Hem bezig is het portret te schilderen van minister Treub

Reacties: 0
De Friesch-Engelsche schilder Alma Tadema: opgaan, blinken en verzinken
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8-1-1936
De laatste jaren zijn levens zullen voor Tadema niet de aangenaamste zijn geweest. Hij ondervond de waarheid van de zegswijze: opgaan, blinken en verzinken en moest ervaren dat zijn beroemdste schilderijen zoo sterk in de waardering van het kunstlievend publiek daalden, dat zij i.p.v. duizenden ponden sterling slechts enkele duizenden guineas opbrachten. Thans zijn de artistieke opvattingen eerst recht gewijzigd en hoort men den naam van den merkwaardigen Dronrijper schilder slechts zelden noemen. Tademas kunst heeft haar tijd gehad. Het was voor den schilder in elk geval een succesvolle tijd.
Reacties: 0
Spaanse schatgraver weer in actie
Bron: Nieuwsblad van Friesland 3-1-1936
Begin dit jaar zijn op verschillende plaatsen in ons land weer aanlokkelijke brieven ontvangen, ook te Heerenveen heeft een zakenman die gunst genoten. De brief, in slecht Nederlands geschreven, is samengesteld naar het oude beproefde recept. De schrijver deelt mee dat hij in de gevangenis zit wegens frauduleus bankroet en komt de hulp inroepen van de geadresseerde om een som van 1.300.000 pesetas voor hem te redden. Als vergoeding voor zijn moeite krijgt de geadresseerde een derde deel van het bedrag.
Reacties: 0
Reclame Brillenspecialist Anton Hofstede
Bron: Fen Fryske Groun

Reacties: 0
Vetwormpjes verdwenen En voor goed
Bron: Fen Fryske Groun
Ik had altijd last van vetwormpjes naast mijn neus, maar door Radox zijn ze alle verdwenen. Ik heb er nooit meer last van gehad omdat ik nu telkens bij het wassen wat Radox in het water meng. Mej. B.M.

Reacties: 0
Klein Suffenstra, restant eener oud-Friesche greidboerderij.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 10-1-1936
Wie van landschapsschoon houdt, zal op een treinreis van Heerenveen naar Leeuwarden verscheidene keren zijn hart kunnen ophalen. Naast het onbelemmerde uitzicht, dat vooral naar het Oosten geboden wordt, zijn het in hoofdzaak de statige greidboerderijen die het landschap sieren. het onaanzienlijke boerderijtje, dat hij ongeveer halfweg Grouw-Idaard Oosteloijk van de spoorlijn passeert, zal dan ook licht aan zijn aandacht ontsnappen, klein en gering als het lijkt naast de royale hoeven in de naaste omgeving. Toch is deze huizinge niet zonder betekenis: zij is n.l. een restant van de oud-Friesche greidboerderij, waaruit de latere hoeven van de weidestreken ontstaan zijn.

Reacties: 0
Huis van suiker
Bron: Nieuwsblad van Friesland 15-1-1936
De nieuwe woning van Lemsterlands Burgemeester in suiker hem aangeboden ter gelegenheid van zijn huwelijk door den banketbakkersbediende D. Thijsseling te Lemmer.

Reacties: 0
Het molentje bij Oostermeer verdwijnt
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8-1-1936
De toeristen, die Oostermeer en omgeving hebben bezocht, kennen allen het aardige watermolentje aan de Lits. Dit molentje wordt thans afgebroken, waarmee een mooi stukje landschapsschoon verdwijnt. De foto is kort vóór de afbraak genomen, toen de velden met sneeuw bedekt waren

Reacties: 0
Ontspanningslokaal voor werklozen te Wommels
Bron: Fen Fryske Groun
In een vergadering der drie arbeidersbonden te Wommels werd besloten een ontspanningslocaal voor werkloozen in te richten, waarbij 't oog viel op de vroegere Chr. School ter plaatse.

Reacties: 0
Oss vreedzaamste gemeente van Nederland. Slechts 71 arrestaties.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 24-1-1936
Burgemeester Ploegmakers te Oss heeft in de eerstegemeenteraadsvergadering zijn gemoed eens gelucht over de manier , waarop een aantal persorganen zich heeft uitgelaten over de criminaliteit in Oss. Een Duitsche krant durfde het bestaan van zeshonderd arrestanten te spreken, terwijl het in werkelijkheid slechts 71 waren! De burgemeester stelde er prijs op te verklaren dat Oss de vreedzaamste en ordelievendste gemeente van Nederland is. De spreker wees erop dat de bevolking van Oss voor 85% uit arbeiders bestaat en dat stakingen, noch bij plaatselijke ondernemingen, noch bij de werkverschaffing ooit voorkomen, al bestaat er dan ook een drang naar vervulling van gerechtvaardigde verlangens.
Reacties: 0
Foto's uit Franeker
Bron: Fen Fryske Groun

Reacties: 0
Rookwolkjes
Bron: Nieuwsblad van Friesland 24-1-1936
Een niet alledaagsch avontuur beleefde de heer Snijder toen hij met zijn autobus omstreeks 6 uur s avonds van Drachten naar Rottevalle reed. Nabij Nijtap gekomen zag hij plotseling voor zich in den mist kleine rookwolkjes, zoals een motorfiets deze soms meebrengt. Tot zijn verbazing zag hij echter, dat het een fietser was, uit wiens zak van de overjas rookwolkjes kwamen. De heer S. stopte en waarschuwde den fietser, die vlug van zijn fiets stapte en toen bemerkte dat door zijn niet gebluschte pijp, die hij in een der zakken had gedaan, brand was ontstaan. De rechterkant van de jas was vrij wat beschadigd.
Reacties: 0
Zouaaf Rijnja
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22-1-1936
Woudsend. Op Vrijdag 24 Jan. A.s. wordt onze plaatsgenoot de heer F.L. Rijnja 87 jaar. Rijnja , die nog helder van geest is, is de enige nog in leven zijnde Friesche Oud-Zouaaf. Doordat hij als Nederlander in vreemde dienst was getreden, heeft hij verschillende moeilijkheden gehad. Zoo is hij 40 jaar of langer kiezer geweest, doch is later doorgehaald op de kiezerslijst. Dit is enigszins onbegrijpelijk , eerst wel stemmen en later niet; er is zeker geen sprake van dat wie 17 maanden heeft gediend, sindsdien altijd in Nederland is geweest, dan geen Nederlander is. Zoo kreeg Rijnja eerst wel ouderdomsrente, later niet en tenslotte weer wel. Wij begrijpen het evenmin als de oude heer. Dat de jubilaris nog lang in zijn familiekring aanwezig mag zijn.
Reacties: 0