November 1918

 

 

Aflevering 137

Inbraak te Nieuwebildtzijl
Bron: Franeker Courant, 7-11-1918
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is te Oudebildtzijl een inbraak gepleegd, zooals er op Frieslands platteland gelukkig zelden of nooit voorkomen. Niet ver van den weg aldaar staat de boerenplaats van Ruurd Postma. Daar is het boevenstuk uitgehaald, waarover zeker na jaren nog zal worden gesproken en waarvan de bedrijvers gewis een niet kleine straf toekomt, indien men er tenminste in slaagt de daders te ontdekken. Postma, die 64 jaar telt, maar een zeer flinke man is, woont daar met zijn huishoudster de 54 jarige Klaaske Kramer. Zij waren reeds vroeg te bed gegaan en dachten aan geen onraad, toen te ongeveer 12 uur waarschijnlijk de dieven door den koestal hebben getracht binnen te komen. Van dit plan is afgezien, want deze weg zou hen, zoo zij bemerkten, niet spoedig genoeg tot hun doel leiden. Reeds waren ...

Reacties: 0
De Russen in Gaasterland
Bron: Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, 26-11-1918
GAASTERLAND, 21 Nov. Honger is een scherp zwaard en Russen zijn een raar volkje. En als ze dan zooveel hebben meegemaakt als de Russische krijgsgevangenen, die langen tijd in een Duitsch gevangenkamp honger en ontbering hebben moeten lijden, en dan nog altijd uitgehongerd en slecht gekleed en onder voldoende bewaking, in den nacht worden overgebracht, loopende van St. Nicolaasga, nog bijna vier uren ver naar het interneeringskamp in Gaasterland. dan laat het zich denken, dat het op zoo’n tocht niet strikt ordelijk is toegegaan. Vele der half uitgehongerde vreemdelingen verlieten den troep en brandschatten de bewoners langs den weg, stelend alles wat van hun gading was. 's Anderen morgens vond men op den weg her en der het versleten schoeisel der doorgetrokkenen, dat ze hadden verwisseld tegen klompen, die ze op de erven vonden staan. Ook werden melkbussen leeggedronken, of de boeren opgeklopt om voedsel of onderdak. Iemand, die bij Kippenburg met een woonschip lag, zag na 't eerste bezoek van een viertal Russen, zich genoodzaakt om 't vaartuig midden in 't vaarwater te brengen, om zoo meerdere bezoekers te weren
Ook thans is de bewaking nog zeer onvoldoende. De Russen mogen officieel het kamp niet verlaten, doch ze zwerven op alle Gaasterlandsche wegen, en de veiligheid is er daardoor niet grooter op geworden, 't Is te hopen, dat hierin spoedig verandering komt.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant, 08-11-1918

Reacties: 0
Nederlandsch Nieuws
Bron: De Grondwet, 18-11-1918
Leeuwarden, 8 Oct. In Friesland klaagt men er over, dat aan de distributie-klei-aardappelen zooveel klei zit. Iemand die die 10 Kilo aardappelen kreeg, kwam tot de ontdekking dat daaraan ruim 1 1/2 Kilo klei zat, die ook 9 1/2 ct. per kilo betaald moest worden.
Reacties: 0
Uit ’t moederland: Mevr. Stellingwerf-Jentink overleden
Bron: Sumatra Post, 5-11-1918
Te Leeuwarden is in den ouderdom van 66 jaar overleden mevr. Stellingwerf-Jentink, bekend om haar werk op sociaal gebied en als lid van den Voogdijraad „Armenzorg" en „Pro Juventude".
Met mevrouw de weduwe Stellingwerf- Jentink is een figuur heengegaan, zegt de Tel., die langer dan een kwart-eeuw geleden een eerste plaats innam in den strijd voor het algemeen kies- en stemrecht en de emancipatie van de vrouw. In de veel bewogen jaren van Friesland trok zij de provincie door en trad op tal van plaatsen als spreekster op met redevoeringen in de Friesche taal. Dat zij niet overal even vriendelijk ontvangen werd, sprak vanzelf, want ...

Reacties: 0
De inbraak te N. Bildtzijl
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 7-11-1918
Het is de Leeuwarder politie, aan wie ’t onderzoek inzake den grooten diefstal te N. Bildtzijl was opgedragen, al spoedig gelukt, de daders te arresteren. De recherche, met name de heeren Stevan en Winkel, kregen een draad in handen, die leiden mocht tot de arrestatie van R. P., 22 jaar, opkooper, D. vd. M., 18 jaar, opkooper, J. de H., 18 jaar, opkooper, R. S., 44 jaar, zonder beroep en P. B., 30 jaar, allen kettinghandelaars en smokkelaars, woonachtig te dezer stede. Ook is nog gearresteerd H. B. verlaten huisvrouw van R. Z., nu levende met P. B. terwijl de 3 eerstgenoemden reeds gearresteerd waren in verband met een diefstal te Minnertsga en P. B. en R. S. te Groningen werden aangehouden, werd R. Z. hier ten stede aangehouden, toen zij van den trein kwam, nadat zij in Groningen den buit in veiligheid had gebracht. Hiermede is een geheele bende onschadelijk gemaakt, die ongetwijfeld loon naar werken zal ontvangen. Een woord van hulde aan onze kranige politie voor haar voortvarendheid en activiteit is hier zeker op zijn plaats.
Reacties: 1 van 1

In de Telegraaf van 29-4-1919 lezen we dat de drie mannen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 of 5 jaar. Bron: Delpher https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28inbraak+nieuwebildtzijl%29&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-11-1918%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1995%22%29&redirect=true&sortfield=date&identifier=ddd%3A110550542%3Ampeg21%3Aa0168&resultsidentifier=ddd%3A110550542%3Ampeg21%3Aa0168

Johan Deinum (01-11-2018)

Russische spreekwoorden
Bron: Bergummer Courant, 17-11-1918
Als het geld praat, zwijgt de waarheid.
De hond is slimmer dan de vrouw, want hij blaft niet tegen zijn baas.
Ga je ten oorlog – bid. Ga je op zee – bid dubbel; ga je trouwen – bid driedubbel.
Reacties: 0
Troelstra’s kortzichtigheid!
Bron: De Banier
Troelstra dreigde met oproer en revolutie: "Wij grijpen naar de Staatsmacht, wij moeten daar zitten, hij hebt u overleefd". Zoo klonk zijn stem. "Gij kunt op leger en politie niet vertrouwen", klonk het andermaal. Twee dagen later haalt hij bakzeil. Geen wonder: 4 jaar hebben we de ellende buiten onze grenzen gehouden, zouden we nu nog grooter ramp vrijwillig binnenhalen? Het nuchtere volk van Nederland wil dat niet, nu niet en – nooit!
Reacties: 0
Wegwijzers A. N. W. B.
Bron: Franeker Courant, 28-11-1918
Er wordt gevraagd of het niet gewenscht zou zijn dat spoedig de wegwijzers van den A. N. W. B. hersteld worden, die voor defensiebelangen ontarmd werden. De kosten daarvan zullen zonder twijfel door de regeering gedragen worden. Men moet over die wegwijzers niet gering denken. In 1893 stonden er in ons land 20 wegwijzers met een gezamenlijk gewicht van 1000 KG. en een waarde voor aanmaak en onderhoud van f435,961/2, in 1898 bedroegen deze cijfers resp. 219, 21.900 KG. en f6.571,68, in 1903 1086, 108.600 KG. en f34.047,90, in 1916 2933, 323630 KG. en f173.640,301/2. En thans staat er voor een waarde aan den weg van veel meer dan twee ton naar de oude prijzen, volgens de nieuwe wel drie maal zooveel.

Reacties: 0
Uit de Provincie
Bron: Leeuwarder Courant, 11-11-2018
Achtkarspelen, 11 november. Het aantal ziektegevallen in deze gemeente breidt zich verbazend uit. De doktoren hebben schier handen te kort om alle gevallen tijdig te onderzoeken. Het aantal slachtoffers is groot. Te Harkema-Opeinde zijn de vorige week ruim 20 personen aan de Spaansche ziekte overleden. In één huisgezin zijn drie dooden uitgedragen.
Reacties: 0
Een watermolen idylle
Bron: Sumatra Post, 2-11-1918
Een boer in Friesland wou een watermolen verkoopen. Een deputatie van veehouders uit een ander dorp besloot –als gegadigde- den molen dus te gaan zien. Op de boerderij werden de heeren door de boerin ontvangen, die... schrok toen de heeren over den molen spraken. Zij verzocht den heeren enkele minuten geduld te hebben. ’t Duurde wat lang, een der heeren ging eens kijken en boer en boerin waren druk bezig in zakken pekelvleesch uit den molen naar de boerderij te dragen. Het pekelwater droop van hun kleeren, het zweet stond op hun gezicht. Want ze meenden dat de zaak verklapt was –ze hadden pas geslacht- en, dachten dat de heeren van de distributie waren !
Reacties: 0
Locale berichten
Bron: Het Oosten: Hollandsch Nieuwsblad voor algemeen belang, 29-11-1918
Franeker. Bij den overweg van den Staatsspoor had een ongeluk plaats. Een beambte van de Telefoon-maatschappij, Koedijk uit Leeuwarden, die op het balcon van een tramwagen stond, woei de pet af. Hij sprong van de tram, die weinig gang had, kwam te struikelen en geraakte met de linkerhand onder den achtersten bagagewagen. De hand was zeer gekwetst; de pink was er afgereden. De jonge man begaf zich naar dokter De Vries, die de hand verbonden heeft. Naar wij vernemen moest Koedijk de volgende week voor de keuring, om als vaste beambte bij de Maatschappij aangesteld te worden. Hij kwam van Makkum, waar hij werkzaamheden aan de telefoon verricht had.
Reacties: 0
Toevallige samenloop
Bron: Bolswardsche Courant, 17-11-1918
Juist toen hedenmorgen het lijk eener vrouw de deur werd uitgedragen om te worden begraven, zag de aanspreker, die 't laatst de woning uitging om de deur te sluiten, dat er een begin van schoorsteenbrand was. Gelukkig met geringe moeite kon de brand nog bedwongen worden.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant, 20-11-1918

Reacties: 0
Mr. Troelstra te Rotterdam
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 13-11-1918
Mr. Troelstra heeft te Rotterdam een rede gehouden over de thans door de S.D.A.P. te volgen gedragslijn. Daarin wees hij er op, hoe voor afschaffing van de Eerste Kamer in normale tijden inderdaad eene grondwetsherziening noodig is. Daarvoor hebben we nu echter geen tijd, riep hij uit.
Reacties: 0
Een tragisch geval
Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant, 1-11-1918
TIJNJE, 30 Oct. Eene dochter van het echtpaar H. N. was gehuwd met E. W. ’t Was een ongelukkig huwelijk en het slot was, dat man en vrouw van elkander gingen en hun zoontje bij de grootouders kwam, die destijds te Rottevalle woonden. De jongeman vervolgde ook deze oude menschen met zijn haat en maakte hun leven zoo lastig, dat ze Mei j.l. gingen verhuizen naar Tijnje; het zoontje ging mee, de moeder niet.
Dinsdagmiddag kwam de schoonzoon, die onder den invloed van drank verkeerde, ...
Reacties: 0
Terschelling
Bron: Friesch Dagblad, 25-11-1918
De postboot is Dondermiddag tengevolge van den dikken mist aan den grond geloopen. ’s Avonds om 11 uur geraakte de boot eerst vlot, zoodat de passagiers, een 60-tal, des nachts om 1 uur hier arriveerden. De reis van Harlingen had alzoo langer dan 12 uur geduurd.

Reacties: 0
Slachtpartij
Bron: Jouster Courant, 15-11-1918
Zondagmorgen zijn in den Haulstersingel de kop en de huid gevonden van een schaap dat blijkbaar uit een der omliggende weiden gehaald en daar in alle stilte geslacht was. De politie is de daders nog niet op het spoor, doch heeft het wel uitgevonden dat het dier toebehoorde aan veehouder B. D. Akkerman te Rotserhauledie in een land aan den singel 5 schapen had loopen en waar maar 4 meer bleken te zijn.
Reacties: 0
Ex-keizer Wilhelm in ons land
Bron: Harlinger Courant, 13-11-1918
Hoewel men aanvankelijk dacht, dat de Duitsche Keizer zich naar Zwitserland zou begeven, zoo is dit vermoeden onjuist gebleken. Wilhelm von Hohenzollern is Zondagmorgen bij Eysden in Limburg in ons land gekomen, vergezeld van een aantal hooge officieren en generaals. Het gezelschap arriveerde in tien automobielen en was gewapend, wat internering tengevolge had. De auto’s werden ...
Reacties: 0
Een vergissing!
Bron: Friesch Dagblad, 26-11-1918
Een huismoeder te Ureterp had een pot suiker gehamsterd en dien weggeborgen op den zolder. De man had het echter wel gezien, doch gedacht dat het zout was. Moeder kreeg de griep en moest het bed houden, en vader slachtte een varkentje. Toen het spek ingezouten moest worden, herinnerde hij zich den pot op den zolder en moeder niet willende storen, redde hij zich zelf maar. Tot te laat bleek, dat het spek was ... ingesuikerd.
Reacties: 0
Uit Eigen Gewest
Bron: Frisia, 29-11-1918
Aldeboarn. In snoek fan 14 poun krige fan’e wike in tik mei de fin fan ‘e Boarnster boat, dy’t it bist sa oer de lea gyng, dat er boppe driuwen kaam en maklik te krijen wie, en sadwaande hiene de boatsljue in aerdich fortúntsje.
Reacties: 0
Uit den omtrek
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 13-11-1918
ST. ANNA PAR., 12 Nov. Hedenmiddag sloegen op de Oosterdijk twee paarden, bespannen voor brik, op hol. De voerman S. uit Minnertsga sprong uit den wagen en probeerde met de gebroken teugel de paarden nog tot staan te brengen, maar hij kwam te vallen en kreeg eenige schrammen aan zijn hoofd. In woeste vaart renden de paarden het dorp binnen. Hier probeerde de fietshandelaar W. Wiersma de paarden te grijpen, doch kwam ook te vallen, met het noodlottig geval, dat de wagen over hem heen ging. Zwaar inwendig gekneusd werd hij opgenomen en bij slager B. ingedragen. De paarden holden inmiddels door, doch werden op ’t Hoekje onder St. Jacob Par. tot staan gebracht. Naar we vernemen is de toestand van W. bevredigend.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief