november 1977

 

 

Aflevering 124

Fries Genootschap bestaat 150 jaar
Bron: Friesch Dagblad
Het Fries Genootschap van Geschiedenis-, Oudheid- en Taalkunde bestaat anderhalve eeuw. Op 26 september 1827 werden in Franeker bij de oprichtingsvergadering de wetten van het genootschap goedgekeurd. Het onderzoek met betrekking tot alles wat geschiedenis, oudheden en de taal van Friesland aangaat, is goeddeels overeind gebleven, al is er met de Fryske Akademy de afspraak gemaakt dat de taal en letterkunde voor de academie zal zijn, de kunstgeschiedenis voor het genootschap en het andere historische onderzoek zal in onderling overleg gebeuren.

Reacties: 0
Anti-rookaktie op Technische School
Bron: De Feanster 24-11-1977
In de week van 21 tot 26 november wordt er op de Lagere Technische school in Surhuisterveen een anti-rookaktie gehouden. Tijdens een aantal lessen vinden er aktiviteiten plaats, die tot doel hebben leerlingen en personeel te wijzen op de gevaren van het roken en hen te bewegen met het roken te stoppen. In de week voorafgaande aan die van de aktie is er een brief voor de ouders aan de leerlingen meegegeven, waarin over de aktie is geschreven en waarin een niet-rookbijeenkomst is bijgesloten.
Reacties: 0
Opschudding door bom op Leeuwarden NS-station
Bron: Friesch Dagblad 4-11-1977
Een bom of iets wat daar sterk op leek, bestaande uit vijf of zes staven en een tikkend tijdmechanisme, werd vanmorgen in alle vroegte, om kwart voor vier, door personeel van de Nederlandse Spoorwegen gevonden in het herentoilet op het perron van het NS-station van Leeuwarden.
Vanuit Leeuwarden werd direct de centrale in Utrecht gewaarschuwd en hierop ging de hele operatie van start die uiteindelijk als resultaat had dat de bom onschadelijk werd gemaakt.

Reacties: 0
Formatie-record gebroken
Bron: Friesch Dagblad 4-11-1976
Het formatie-record is vandaag gebroken. Gerekend van de dag na de verkiezingen (25 mei), toen de koningin haar eerste consultaties begon, duurt de formatie nu al precies 164 dagen, d.w.z. één dag meer dan de formatieduur in de jaren 1972-1973 bij de formatie van het eerste kabinet-Den Uyl. Met een aantal van 163 dagen was deze formatie totdusver ‘koploper, wat de tijdsduur betreft.
Reacties: 0
Oude ambacht bloeit in Leeuwarden
Bron: Friesland Post november 1977
Oude ambacht bloeit in Leeuwarden
Iedema en Dam:
Meesters in orgelbouw
Een onopvallend pand in de Kleine Kerstraat in Leeuwarden. In de portiek een bescheiden bord: ‘Bakker en Timmenga’, orgelbouw’, en een vitrine waarin vergeelde getuigschriften over het werk van deze firma hangen.
De namen, op het bord vermeld, vind je niet meer binnen dit bedrijf. Alleen de portretten van Fokke Bakker en Arjen Timmenga, die in 1880 begonnen met de bouw van orgels, en Timmenga’s zoon, die hen opvolgde herinneren nog aan deze ambeachtelijke orgelbouwers. Ze hangen in het stemmige vertrek waarin sobere, antieke kantoormeubelen en tekentafel staan opgesteld.

Reacties: 0
Computers leveren krachtvoeradvies na melkcontrole
Bron: Leeuwarder Courant, 3november 1977
,,Ik hie it wol sa raer dien”
Computers leveren krachtvoeradvies na melkcontrole

OPEINDE – Een halve liter melk per koe meer winst per dag dan anderen hadden de boeren, die de laatste jaren meegedaan hebben aan de koppeling van melkcontrôle aan een veevoeradvies uit de computer. Dei halve kilo misten de boeren die niet meededen. De kosten van de koppeling komen op twee gulden per jaar.
Reacties: 0
Leeuwarden had op klei moeten blijven
Bron: Leeuwarder Courant, 25 november 1977
Landschapsarchitect Klaas Kerkstra:
Leeuwarden had op klei moeten blijven
Leeuwarden – Landschapsarchitectuur is geen alternatief voor hetgeen de milieumensen voorstaan. Steden moeten gebouwd worden en het zou al aardig zijn, wanneer daarbij het patroon van het bestaande landschap gevolgd werd. Leeuwarden deed dat niet. Deze boodschap brachten de landschapsarchitecten prof. ir. Meto Vroom en ir. Klaas Kerkstra, vroeger in Leeuwarden, uit Wageningen mee voor de Friese Bouwkring, die gisteravond in groten getale naar de bijeenkomst in het Oranjehotel waren gekomen.
Reacties: 0
Knekelveld bij de Grote Kerk
Bron: Leeuwarder Courant, 10 november 1977
Leeuwarden – Bij de rioleringswerkzaamheden rond de Grote Kerk is men gisteren op een uitgebreid knekelveld gestoten. Dat is niet zo verwonderlijk want daar was het Jacobijnerkerhof, waar van de vijftiende eeuw tot aan 3 juli 1833 de Leeuwarder hun laatste rustplaats vonden.
De oppervlakte van het kerkhof was maar klein. Toen er geen gelegenheid tot begraven meer was bij de Galileër Kerk en de Westerkerk, moest er dan ook op korte termijn geruimd worden: er werden dan diepe kuilen gegraven.
Reacties: 0
Subsydzjeregeling is ,,in drama”, omtinken foar de sutelaksje
Bron: Leeuwarder Courant, 17 november 1977
Kommisje Taelbifoardering
Subsydzjeregeling is ,,in drama”, omtinken foar de sutelaksje
Ljouwert – De nije subsydzjeregeling foar it Fryske boek is in drama. Alteast sa stie it op’e wurklist fan de Provinsjale Kommisje
Bifoardering Frysk Taelgebrûk foar de gearkomste fan justerjoun.
De kommisje het der twa jier lang mei oan it wurk west, it (alhiel
basearre op it adfys fan de kommisje) leit by de Steaten op’e tafel en noch is der gjin bislút nommen, omt der op it lêste momint brieven
fan de Koperative Utjowerij (Q) en ,,De Tille” kommen wienen mei
biswieren.
Reacties: 0
Flinke afslag bij Hollum
Bron: Leeuwarder Courant, 16 november 1977
Hollum – De storm en het daarbij behorende hoge water hebben bij Hollum ter hoogte van het badstrand een flinke duinafslag veroorzaakt. Over een afstand van 150 tot 200 meter is gemiddeld zeker vijftien meter duin weggeslagen, met de bekende steile randen als resultaat. Het pad bij de vuurtoren vanaf het parkeerterrein over de duinen is aan de zeezijde voor een deel verdwenen en eindigt nu in een steil gat van zeker vier meter diepte. In de laatste raadsvergadering van Ameland is (opnieuw) met bezorgdheid gewezen op de steeds voortgaande afslag op dit punt.

Reacties: 0
Man weigert bloedproef wegens ‘slechte longen’
Bron: Friesch Dagblad 1-11-1977
Maandag tegen het eind van de middag vond een aanrijding plaats op de Rengersweg onder Rijperkerk tussen de personenauto’s van F.B. (66) uit Rijperkerk en D.B. (23) uit Lollum. D.B. reed tegen de achterzijde van de auto van F.B.: schade maar geen gewonden. Toen de politie erbij kwam, ontdekte deze dat de adem van F.B. naar spiritualiën rook. Toen de agenten hem verzochten de bloedproef af te leggen, weigerde hij. ,,Ik heb slechte longen’’ was zijn commentaar. De politie nam hem mee naar het bureau en daar moest hij er toch aan geloven met als gevolg dat B. een rijverbod werd opgelegd.
Reacties: 0
Stoeltjesklok uit gebouw van Fryske Kultuerried gestolen
Bron: Friesch Dagblad 1-11-1977
Uit het gebouw van de Fryske Kultuerried aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden werd tussen zaterdagmiddag twee en gistermorgen een kwart over acht een stoeltjesklok met een waarde van 370 gulden gestolen. Inbrekers drongen het gebouw aan de achterkant binnen en doorzochten het kantoor. Zij richtten voor ongeveer 100 gulden schade aan. De stoeltjesklok was versierd met enkele gebeeldhouwde meerminnnen.
Reacties: 0
Morgen gaat Jop Jeans Sjop weer open en….. D’R ZIT MUZIEK IN!
Bron: Friesch Dagblad 1-11-1977

Reacties: 0
Behandeling verkeerszaken Kantongerecht Heerenveen
Bron: Jouster Courant 3-11-1977
Het Kantongerecht Heerenveen behandelde vrijdagmorgen een aantal verkeerszaken. De zitting werd ingezet met het verschijnen van de 76-jarige H.B. uit Rotstergaast voor ,,de heren”. Hij was die morgen op zijn sportfiets door de mist naar Heerenveen getoerd omdat zijn DAF ter waarde van 14,5 mille door de politie in beslag was genomen. B. had daarvan zelf een leswagen gemaakt door er een bordje ,,L” aan te bevestigen. De vierwieler was hem blijkbaar niet mooi genoeg want enige maanden geleden wilde hij die inruilen voor een nog duurdere Citroen SM. Zonder overigens over een rijbewijs te beschikken.
Reacties: 0
Boeddhisme gedijt op de Friese klei
Bron: Friesland Post november 1977
Friesland is wat het geloof betreft vrijwel helemaal op het Christendom georiënteerd. Vlak onder de Waddenzeedijk, midden in het protestantse Westdongeradeel, is sinds enkele jaren een klein Boeddhistisch centrum gevestigd. Het is wel een serieus centrumpje, getuige de komst van Zijne Heiligheid de Gyalwa Karmapa, begin september. Zijn positie is min of meer vergelijkbaar met die van de paus in de Rooms-Katholieke kerk. Hoe kan een dergelijke voor ons vreemde religie op de zware klei wortel schieten? De Friesland Post nam er een kijkje. Resultaat: een (on)geloofwaardig verhaal.

Reacties: 0
,,Op de pof kopen” ook in 16-de eeuw al mogelijk
Bron: Leeuwarder Courant, 15 november 1977
Archeologisch stadskernenonderzoek op Miwaco-terrein aan de Voorstreek
,,Op de pof kopen” ook in 16-de eeuw al mogelijk.
Leeuwarden – Was de Miwaco aan de Voorstreek in de brand, het archeologisch stadskernenonderzoek was toen uit de brand: kort na de oprichting van de begeleidingscommissie voor dit onderzoek kreeg men namelijk hier de gelegenheid een archeologisch onderzoek in te stellen. Medewerking van de Miwaco-directie, het architectenbureau Offringa en de aannemers was daarbij onontbeerlijk en tot groot genoegen van de commissie werd deze spontaan gegeven.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Verlanglijstje
Bron: De Feanster 17-11-1977
Lieve Sint ….
Trudy wil graag zo’n moderne gebloemde maxistroken rok met
bijpassende blouse; Henk vraagt een stoer ruit houthakkersjack met warme borgvoering en corduroy jeanspantalon.
Anita zou graag een hippe jurk willen met bijpassende panties of maillots. Jan wenst een sportieve ruit flanellen blouse en een warme tricot pyjama.

Reacties: 0
Opgraving gaf aanwijzingen over loop van oud Ee-arm
Bron: Friesch Dagblad 15-11-1977
In Leeuwarder binnenstad
Opgraving gaf aanwijzingen over loop van oud Ee-arm
Vondsten gaan terug naar de 14de eeuw

Door opgravingen op het terrein van het eerder dit jaar door brand verwoeste warenhuis Miwaco, aan de Voorstreek in Leeuwarden, zijn duidelijke aanwijzingen naar voren gekomen over de loop van een oude arm van de Ee. Dit onderzoek kon worden uitgevoerd dankzij het bestaan van een ‘begeleidingscommissie voor archeologisch stadskernenonderzoek’ in Leeuwarden. Deze uit vijf personen bestaande commissie kon onmiddellijk reageren toen door de brand bij de Miwaco plotseling een mogelijkheid ontstond. Bij het onderzoek richtte men zich eigenlijk op vier doelen: de ondergrond van de stand, de topografie van de stad, de tijd waarin de stad zich heeft ontwikkeld en de materiële omstandigheden van de mensen die op die plaats gewoond hebben. Bij het onderzoek is onder andere een oude kerfstok gevonden.

Reacties: 0
Friese Touwtrek Bond officieel opgericht
Bron: Jouster Courant 17-11-1977
Op de afgelopen vrijdag gehouden feestavond van de Fries Touwtrek Bond in hotel Terwisga is door voorzitter Bert de Jong bekend gemaakt dat de Friese Touwtrek Bond per 6 oktober 1977 aangaande officieel is opgericht. Dienaangaande staat de FTB nun officieel ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Zijn dank ging uit naar notaris Koopmans en kandidaat-notaris Slagman die zich met deze oprichtingsakte hebben bezig gehouden.
Reacties: 0
Alstublieft, speciaal voor hippe meisjes
Bron: Leeuwarder Courant, 20 november 1977

Reacties: 0
Twintig mensen vallen in gat op NS-station in Harlingen
Bron: Leeuwarder Courant, 14 november 1977
Harlingen – Twintig treinreizigers plus een hoofdconducteur van de Nederlandse Spoorwegen zijn de maandagochtend onfortuinlijk begonnen. Zij vielen in een ruim één meter diep gat, gegraven in het perron van het station van Harlingen, in verband met vernieuwingswerkzaamheden aan de perronwand. Over het gat lag weliswaar een vlonder maar die begaf het.

Reacties: 0
Eerste van twee kunstwerken te Dokkum geplaatst
Bron: Leeuwarder Courant, 17 november 1977
Dokkum – Twee dagen later dan aanvankelijk de bedoeling was – de storm maakt uitstel wenselijk – is woensdagmiddag het eerste van de twee grote kunstwerken, die kunstenaar Jaap van der Meij te Hemrik in opdracht te Hemrik in opdracht van het gemeentebestuur maakt, in Dokkum op zijn plaats gezet. Dat gebeurde in de wijk It Fûgell

Reacties: 0