oktober 1927

 

 

Aflevering 123

Moordpoging te Hoornsterzwaag
Bron: Nieuwsblad van Friesland
Er heeft zich in het kalme, vredige landschap tussen de Schoterlandsche Compagnonsvaarten den grintweg een feit voorgedaan, dat in die streek, met haar eenvoudige en ijverige bevolking, verontwaardiging eenerzijds en medelijden naar den anderen kant heeft gewekt. Een gehuwde vrouw, Anna B. moeder van vier kinderen, is ongeoorloofde betrekkingen gaan aanknoopen met de naburige weduwnaar Ruurd de K. en deze twee hebben nu getracht den echtgenoot (Jan Jongsma) der vrouw door middel van arsenicum uit den weg te ruimen. Het plan is niet gelukt omdat Ruurd de K. een brief verloor.


Op de foto links staat de appelboom afgebeeld die dienst deed als brievenbus. De correspondentie tussen Anna en Ruurd werd verstopt in een gat in deze boom.

Reacties: 0
Mislukte avond
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 18-10-1927
Gisteravond gaf het als Friesch Kunstensemble zich aankondigend gezelschap een muziekavond in de Harmonie. Met veel ophef was de uitvoering door groote aanplakbiljetten en annonce aangekondigd en de verwachting was dan ook hoog gespannen, maar als ooit een publiek gedupeerd is geworden, dan is het zeer zeker gisteravond geweest.Men dacht vergast te zullen worden op een kunstvolle uitvoering en wat kreeg men te hooren? Een gramafoonplaat werd afgedraaid in het zijzaaltje en deze was door een geleiding verbonden met een paar geluidversterkers, die op het toneel in de zaal stonden. Het populaire Hawayan-trio (spel, niets van gezien; zang, valsch; guitaar,tenor ,banjo) was een bespotting van de muziek. Neen, deze avond is geheel een mislukking geweest.
Reacties: 0
Een interessant proces in Parijs
Bron: Nwsbl. v. Fr. 21-10-1927
Te Parijs staat terecht een zekere Schwartzbard, de moordenaar van Petljoera, een Russisch aanvoerder. Met een scherpe doordringende stem vertelde de beschuldigde hetgeen er gebeurd is. Hij had van een vriend vernomen dat twee officieren uit het leger van Petljoera tegen elkaar bluften, inzake hun bedreven wandaden. De een ging er trotsch op dat hij 27 vrouwen had aangerand, de andere, dat hij 15 Joden had gedood op één dag. Veertien dagen later hoorde hij dat Petljoera in Parijs was. Deze beschouwde hij als degene die verantwoordelijk was voor de bedreven wandaden en daarom had hij besloten Petljoera te doden. Hij was er zeker van dat Petljoera in het z.g. “quartier latin” te vinden. Eindelijk vond hij de man en schoot hem neer in een restaurant. Hartstochtelijk betoogde hij dat schoten goed raak waren. Het zal ons benieuwen hoe dit proces afloopt. (Schwartzbard werd vrijgesproken. Red.)

Reacties: 0
Veel te koud
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 18-10-1927
Zaterdag zijn van hier naar Spanje teruggekeerd een 16-tal mannen, welke eenigen tijd als Steenzetters bij de Zuiderzeewerken in dienst zijn geweest. Zij bleken voor het werk hier te lande niet geschikt te zijn. De mannen wien het hier te koud was, lagen meer te bed of zaten bij de kachel, dan dat ze werkten, terwijl ook overigens hun werk niet meeviel. Vermoedelijk zullen er Italianen voor hen in de plaats komen.
Reacties: 0
Aparte negerscholen
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 4-10-1927
Te Gary, in den staat Indianapolis, hebben schoolkinderen , d.w.z. blanke schoolkinderen, gestaakt, omdat zij met negerkinderen in dezelfde klas moesten zitten. De ouders hadden aan deze staking hun goedkeuring gehecht, en thans heeft het gemeentebestuur besloten, dat er aparte negerscholen zullen komen
Reacties: 0
Onaardig van Wumkes
Bron: Nwsbl. v. Fr. 4-10-1927
In een te Delft gehouden vergadering der Ver. van archivarissen in Nederland werd door den voorzitter, den heer Fruin, rijksarchivaris te Den Haag, ook gewezen op het geschil tusschen dr. M. de Jong en dr. G.A. Wumkes, bibliothecaris der Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Wij meenen te weten dat het hier betreft het publiceeren door dr. Wumkes van mededeelingen omtrent het Oera Lindaboek, waarvoor dr. De Jong, die daarvoor eerstdaags een studie zal doen verschijnen, in de Prov. Bibliotheek onderzoekingen had verricht. De heer Fruin gaf als zijn meening te kennen, dat het in het algemeen ongewenscht is, dat de historicus, die weet dat een ander ernstig met een onderzoek bezig is, voorbarig eenige op de zaak betrekking hebbende stukken publiceert: dat is onvriendelijk tegenover den vakgenoot en lastig voor het wetenschappelijk publiek, dat gaarne alles over een onderwerp in één werk vereenigd heeft
Reacties: 0
Vergiftigde gassen in bussen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 28-10-1927
Te Leeuwarden is een autobus uit Harkema-Opeinde in beslag genomen, daar de bestuurder deze niet aan een onderzoek had doen onderwerpen. Een onderzoek bracht aan het licht, dat in den autobus vergiftigde gassen aanwezig waren, waarvan de reizigers reeds kennelijk last hadden ondervonden.
Reacties: 0
Verkeersongeluk
Bron: Leeuwarder Crt. 2-10-1927
Gistermiddag ongeveer vijf uur werd in den Arendstuin een klein meisje door een wielrijder aangereden, doordat het kind plotseling het trottoir verliet en den rijweg overstak. De kleine, die erg overstuur was, bloedde uit haar neusje. De wielrijder treft geen schuld
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Arme kerel?
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 18-10-1927
Rechter: En u wou beweren dat zoo’n wrak van een man, als de Uwe, die wij in ’t hospitaal hebben bezocht, U dat blauwe oog heeft geslagen? Mevrouw: Hij was geen wrak Edelachtbare, toen hij mij dat blauwe oog gaf….
Reacties: 0
Tramstation Westersingel Leeuwarden op non-actief
Bron: Fen Fryske Groun 14-10-1927

Reacties: 0
Een schijndoode
Bron: Leeuwarder Courant 31-10-1927
Er heeft zich te Wassenaar een geval van schijndood voorgedaan. Een huisvader van negen kinderen was de vorige week overleden en in den loop dier week gekist. Alles was voor de begrafenis gereed, doch toen vrijdagmiddag de familie bijeen was voor de begrafenis , hoorde men in de voorkamer, waar de doodkist stond, gestommel, en toen men de kist opende rees de man overeind, vragende wat er toch wel met hem gebeurd was. Ook vroeg hij iets te mogen gebruiken. Het geval bracht groote ontroering te weeg. Zijn vrouw kreeg een bloedspuwing en twee familieleden vielen flauw
Reacties: 0
Eeuwenoude herberg afgebroken
Bron: LC 22-10-1927

Reacties: 0
Zeer goed geslaagde proef
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 7-10-1927
In Friesland is op raad van den landbouwingenieur H.J. Witteveen te Drachten eene zeer goed geslaagde proef ter bestrijding genomen met fijngemalen kopersulfaat, waarvan 20 kg. werd gestrooid op grasland. Den volgenden morgen lagen de slakken bij duizenden dood.
Reacties: 0
Om een Friesche kist
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 14-10-1927
Het dorpje East Derham in Norfolkshire is in beroering gebracht door een Amerikaansch bod van 1000 pond voor een antieke Friesche bewerkte kist, die in de parochiekerk als altaarstuk wordt gebruikt. De kist is afkomstig uit de bouwvallen van het oude kasteel der Howards, hertogen van Norfolk, in Buckenham, en staat reeds eenige eeuwen in de kerk. De dominee en de ouderlingen kunnen het geld goed gebruiken voor restauratie der oude kerk, maar een deel van den gemeenteraad en der parochianen is tegen verkoop tot iederen prijs
Reacties: 0
Ruzie om een kunstgebit
Bron: Nwe. Harlinger Crt. 7-10-1927
Twee Beiersche dorpjes staan op stelten door de volgende zonderlinge ruzie: De dorpsharmonie van een der dorpen was sinds lang een uitnemend blazer rijk, die echter bij het toenemen der jaren zijn tanden begon te verliezen, zeer tot schade van zijn blaasvermogen en zijn kunstprestaties. Eenigen tijd geleden nu werd besloten op kosten van de vereniging den man aan een kunstgebit te helpen. Sindsdien echter is er ruzie en twist in de harmonie gekomen, met gevolg, dat de steunpilaar van het orkest, met het valsche gebit, op een goeden dag zijn instrument onder den arm nam, zijn tenten opsloeg in een nabijgelegen dorp en daar een conurrerende harmonie oprichtte. Een eisch werd ingediend tot afgifte van het gebit, welke eisch rondweg werd afgewezen. En thans maken beide dorpen zich op om een robbertje te vechten om de tanden van den oolijken blazer!
Reacties: 0
Veertig jaar bij de Gemeentereiniging
Bron: Nws. v. Fr. 14-10-1927
De heer A. Tabernal werkt al veertig jaar bij de Gemeentereiniging

Reacties: 0
Brand in een boerderij onder Oldeboorn
Bron: Fen Fryske Groun 07-10-1927

Reacties: 0
Malaise in de bamboe
Bron: LC. 28-10-1927
Wegens slapte in het bedrijf werken de arbeiders aan de bamboe-fabriek in Gorredijk nog maar halve dagen. Blijft de malaise aanhouden, dan zal ontslag van een deel van het personeel volgen
Reacties: 0
Een ondergrondsche kluizenaar
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7-10-1927
Dezer dagen ontdekte men in de catacomben van Parijs een 58-jarige man, die al 18 jaar lang onder den grond gewoond heeft. Wat er zich gedurende dien tijd boven het aardoppervlak heeft afgespeeld, was hem totaal onbekend gebleven. Dus had ook geen wereldoorlog hem in zijn stille kluis gestoord. Francois Dublot zag er uit als een spook, toen men hem vond en hij kon bijna niet spreken, omdat zijn stembanden haast verlamd waren. Hij voedde zich in stilte met het achtergelaten afval van de Parijsche markthallen waar hij groente- en vleeschresten verzamelde. Hij deelde zijn maaltijden met de ratten, het eenige gezelschap dat zijn eenzaamheid in het vochtige hol een beetje kwam afwisselen. Drinkwater ving hij uit een lekke waterpijp op. Op een vraag, waarom hij zijn toevlucht onder de grond zocht, antwoordde de zonderling , dat menschenhaat, misschien ook vrouwenhaat hem daartoe bewogen had. Hij vroeg dringend om in zijn hol te mogen terugkeeren, om te kunnen denken. “Ik dacht”, zoo zeide hij, “over dingen na, waarover ieder nadenken moet, zoodra men het duivelsche karakter der vrouw heeft ontdekt”. De politie vond uit dat 20 jaar geleden Dublot plotseling verdwenen was. Hij was vóór zijn verdwijning in een bibliotheek werkzaam , leidde een stil en teruggetrokken leven en genoot een uitstekende reputatie.
Reacties: 0